Головна » FAQ [ Додати питання ]

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України
Полтавський обком Профспілки працівників освіти і науки України
36014, м. Полтава, вул.Ляхова,1, тел./факс:2-99-73, тел.7-40-09, 7-27-03, р/р 26004710000772 Харківська обласна
філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016, код ЗКПО 02608007

13.05.11 № 121 Головам рай(міськ)комів, профкомів

Направляємо коментар головного спеціаліста відділу праці Міністерства освіти і науки України О.Тарасенко щодо надбавки педпрацівникам 20%-ї надбавки, для ознайомлення та використання в роботі.

Головний спеціаліст з правових питань М.Олефіренко

Надруковано у газеті «Праця і зарплата» № 15 (739) від 20 квітня 2011 року
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого на¬вчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І—II рівня акредитації дер¬жавної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" з 1 січня 2010 р. установлено надбавку в розмірі 20% по¬садового окладу (ставки заробітної плати) лише зазна¬ченим вище категоріям педагогічних працівників.
Перелік посад педагогічних працівників затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963. Обмеженість категорій педагогічних працівників, які мають право на цю надбавку, призводить до соціально¬го напруження в педагогічних колективах. Значна чисель¬ність педагогічних працівників, які забезпечують навчаль¬но-виховний процес у дошкільних, загальноосвітніх, про¬фесійно-технічних та позашкільних Навчальних закладах, не має права на встановлення цієї надбавки. Також поз¬бавлені права на таку надбавку педагогічні працівники, які працюють у закладах й установах соціального захисту на¬селення, охорони здоров`я, культури та інших відомств.
 Сьогодні ця надбавка встановлюється працівникам лише за обійманою посадою. Специфіка роботи у сфері освіти така, що працівникам навчальних закладів (у тому числі не педагогічним) надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому самому закладі (п.91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102). При цьому таким працівникам надбавка за викладацькі години не встанов¬лювалася, що також призводило до соціальної нерівнос¬ті в оплаті праці педагогічних працівників. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним праців¬никам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, про¬фесійно-технічних навчальних закладів, вищих навчаль¬них закладів І—II рівня акредитації, інших установ і закла¬дів незалежно від їх підпорядкування" з 1 вересня 2011 р. передбачено встановлення такої надбавки всім катего¬ріям педагогічних працівників.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 саме з 1 вересня ц.р. утрачає чин¬ність постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1130 і надбавка в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) встановлюватиметься всім пе¬дагогічним працівникам, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963, усіх навчальних закладів, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування.
Надбавка встановлюється до посадового окладу або ставки заробітної плати, визначених з урахуванням під¬вищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці. Надбавка встановлюється незалежно від установлених за іншими нормативно-правовими актами надбавок і доплат.
Якщо педагогічний працівник виконує роботу за об¬сягом меншу або більшу від норми, передбаченої став¬кою заробітної плати, абсолютний розмір надбавки від¬повідно зменшується або збільшується пропорційно до навантаження (обсягу роботи).
Надбавка встановлюватиметься педагогічним праців¬никам як за основною посадою, так і за сумісництвом. Та¬кож надбавка встановлюватиметься на весь обсяг на¬вчального навантаження, що виконується працівником. Тобто, якщо працівники закладу (в тому числі і не педаго¬гічні), крім своєї основної роботи за посадою, в тому са¬мому навчальному закладі ведуть викладацьку роботу чи заняття з гуртками (п.91 Інструкції про порядок обчис¬лення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України .від 15.04.93 р. № 102), то така надбавка нараховується на ставку заро¬бітної плати за викладацькі (гурткові) години.

Олена ТАРАСЕНКО,
головний спеціаліст відділу праці
та нормативно-інформаційного забезпечення
Міністерства освіти і науки України


Питання встановлення навантаження педагогічним працівникам здійснюється на основі Закону України "Про загальну середню освіту", Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.
Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типу й форми власності,-час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
педагогічне навантаження вчителя передбачає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку. За інші види діяльності встановлюються доплати в такому розмірі:
-класне керівництво - 20-25% посадового окладу;
-перевірка зошитів - 10-20% посадового окладу;
завідування:
-майстернями - 15-20%;
-навчальними кабінетами - 10-15% посадового окладу;
-навчально-дослідними ділянками -10-15% посадового окладу.
Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 год.
Розподіл педагогічного навантаження в загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.
Педагогічне навантаження вчителя ЗНЗ, незалежно від підпорядкування, типу й форми власності, обсягом менше тарифної ставки,установлюється тільки за його згодою.
перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів. що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти проводиться відповідно до установлених ставок заробітної плати( посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок.
Директор школи № 21, листопад 2012


Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю "Учитель початкових класів і практичний психолог у закладах народної освіти".Тривалий час працювала практичним психологом. За результатами атестації 2009 року мені присвоєно кваліфікаційну категорію " спеціаліст другої категорії". Із вересня 2009 року перейшла працювати на посаду вчителя початкових класів у цьому ж навчальному закладі. Чи зберігається за мною кваліфікаційна категорія " спеціаліст другої категорії" і, якщо зберігається, то на який час?
Відповідь.

Норми Типового положення не мають зворотної дії в часі, тому педагогічні працівники, які перейшли на інші посади до набрання чинності цим Типовим положенням. не можуть розраховувати на застосування до них правил, визначених п.3.22 типового положення. Тобто дія цієї норми застосовується лише до працівників, які перейшли на інші педагогічні посади після 30 грудня 2010 року
За матеріалами сайту www.pon.org.ua


Скажіть, будь ласка, чи оцінюється друга іноземна мова в 5 класі по тих самих критеріях оцінювання, що перша мова у 5 класі?

На Ваше запитання щодо критеріїв оцінювання другої іноземної мови у 5-му класі читайте відповідь головного спеціаліста на шпальтах журналу "заступник директора школи" №1. Також методичні рекомендації щодо вивчення другої іноземної мови читайте у №9 цього журналу.

Доброго дня. Колеги, підкажіть, будь ласка, як правильно виставляти тематичну оцінку учням: брати до уваги середній бал учня, чи краще оцінку за останню контрольну роботу за пройденою темою?

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, тематичну оцінку виставляють до класного журналу в колонку з написом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки враховують усі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Крім того, згідно з пунктом 5 Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою.
До інших систем оцінювання належить рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:
• підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
• розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчально-виховного процесу;
• підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;
• градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально корисних проектах тощо).