Головна » Файли » Методичні рекомендації » Вчителям

МЕТОДИЧНИЙ ДИСПУТ "Розвиток професійної компетентності учителя"
15.10.2012, 12:10

- Розпочато поетапне упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Оновлення освіти потребує від педагогів вмілого використання як традиційних так і інноваційних форм діяльності. Сучасна школа потребує сучасного учителя. Яким він має бути?
Компетентна, оптимістична, гуманна, інтелігентна, креативна, творча особистість – таким має бути учитель теперішнього і майбутнього.
- Л.Гінзбург: «Високий професіоналізм – творчість, що стала професією»
Що ви розумієте під професіоналізмом?
Професіоналізм – сукупність (поєднання) компетенцій, які дають змогу реалізувати професійну діяльність у сучасних соціально-економічних умовах, застосувати їх з метою підвищення якості освіти та гармонійного розвитку учнів.
- Дефінітивний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» свідчить про відсутність єдиних підходів до розуміння зазначених термінів
- Що у вашому розумінні компетенції?
Сукупність взаємозалежних якостей особистості: знання, уміння, навички, ставлення, способи дії, - необхідних для якісної діяльності.
Чим розвиненіші компетенції, тим вищим є рівень реалізації професійної діяльності.
- Які компетенції свідчать про професіоналізм педагогів?
- методологічні;
- правові;
- комунікативні;
- професійно-педагогічні;
- дидактичні;
- виховні;
- інформаційні;
- науково-предметні;
- методичні
- А що таке компетентність?
Поняття «компетентність» означає коло повноважень будь-якої посадової особи; володіння знаннями, досвідом у певній галузі.
- Що розуміють під професійною компетентністю педагога?
Це особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі педагогічного процесу.
Для цього необхідно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності.
Компетентність визначаємо як володіння відповідними компетенціями.
- Підсумовуючи:
Педагогічна компетентність – це система наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок; загальної культури, особистісних якостей учителя, спроможного вирішувати психолого-педагогічні завдання.
- Доведіть, що професійна компетентність учителя з часом змінюється. Чи потрібно її розвивати?
Сучасний учитель повинен уміти творчо засвоювати знання, критично осмислювати здобуту з різних джерел інформацію. Якщо педагог не буде слідкувати за досягненнями психолого-педагогічної науки, не оволодіватиме інноваційними технологіями та інтерактивними методиками, не навчиться впроваджувати ІКТ та ППД – такий учитель не зможе забезпечити якісної освіти та дати оптимальний результат.
- Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватися
Які етапи технології розвитку професійної компетентності?
- початкове діагностування;
- навчання, курсова перепідготовка, тренінги, майстер-класи;
- участь у роботі РМО;
- самоосвіта;
- підсумкове діагностування.
- Зрозуміло, що високий рівень професіоналізму педагогічних кадрів забезпечує сучасний рівень якості освіти.
Назвіть форми роботи з підвищення професійної майстерності педагогів початкової школи.
Співбесіда, творча група, педагогічний практикум, консультація, школа молодого учителя, розв’язування педагогічних ситуацій, постійно діючі семінари, семінари-практикуми, майстер-класи. Педагогічна виставка, конкурс професійної майстерності, школи перспективного педагогічного досвіду, творчий портрет, творчий звіт, комп’ютерна презентація, педагогічне портфоліо, захист інноваційного проекту.
- Чи потрібно вчителю займатися самоосвітою?
Самовдосконалення – систематична, послідовна робота особистості з удосконалення власних позитивних і усунення негативних якостей. Самовдосконалення стилю педагогічної діяльності вчителя початкових класів здійснюється за допомогою двох взаємозалежних нерозривних процесів – самоосвіти та самовиховання.
- За якими компонентами можна охарактеризувати структуру професійної компетентності учителя?
1. Професійно-педагогічні знання (праксеологічний компонент)
2. Адекватне сприйняття, осмислення та відображення інформації, пізнання і конструювання процесу навчання (гносеологічний компонент).
3. Професійні психологічні позиції, установка вчителя, цінності, професійна позиція учителя (аксіологічний компонент).
4. Педагогічна діяльність – це діяльність не індивідуальна, а спільна (соціальний компонент).
5. Педагогічний процес неможливо уявити без комунікації (комунікативний компонент).
6. Мають бути сформовані педагогічно-професійні якості (особистісний компонент).
7. Педагогічна діяльність носить творчий характер (творчий компонент).
8. Треба реально оцінювати свої можливості, результати діяльності, прагнути до самовдосконалення, до подолання професійних криз (рефлексивний компонент).
Висновок: Всі компоненти взаємопов’язані й взаємообумовлені.
- На які групи діляться професійні компетентності?
а) ключові – необхідні для виконання будь-якої професійної діяльності
(інформаційно- комунікативні, соціально-трудові, мовні, культурні, здатність учитися);
б) базові – відображають специфічний характер педагогічної діяльності (організаційний, дидактичний компоненти, здатність до педагогічного мислення, когнітивно-креативний, психологічний, оцінювальний, консультативний компоненти і здатність до розвитку впродовж усього життя);
в) соціально-предметні компетентності (рівень володіння предметом і розвиток дослідницької компетентності учителя).
Висновок: Професійна компетентність учителя – сукупність ключових, базових і спеціальних компетентностей, що проявляються на професійно-діяльнісному, комунікативному й особистісному рівнях.
- Які вимоги до особистості учителя початкових класів можна поставити?
1) вимоги як до сучасного спеціаліста:
- фундаментальність (глибина знань наукових основ);
- компетентність (глибокі професійні знання і загальна ерудиція).
2) специфічні вимоги до вчителя:
- розуміння місця початкової освіти в системі безперервної освіти;
- знання вікових особливостей дітей;
- розуміння значимості роботи з сім’єю.
3) система педагогічної культури вчителя (5компонентів):
- перцептивний компонент (вміння розуміти емоційний стан і мотиви поведінки дітей, здатність до емпатії (співпереживання);
- комунікативний компонент (відкритість для спілкування і співпраці з учнями);
- конструктивний компонент (організація діяльності дітей і своєї власної діяльності);
- інноваційний компонент (потреба в інноваційній діяльності, педагогічний пошук);
- рефлексивний компонент (усвідомлення своєї педагогічної діяльності як головної сфери свого особистісного самовизначення, самооцінка свого професійного розвитку).
- Які показники готовності до професійної педагогічної діяльності?
1. Уміння розв’язувати професійно-педагогічні проблеми:
- загальний рівень освітньої підготовки вчителя (вибір стилю спілкування, врахування вікових та індивідуальних особливостей);
- реалізація професійних знань (виявлення причин неуспішності учня, підготовка і проведення різних форм позакласної виховної роботи і т.д.).
2. Сформованість основних функцій педагогічної діяльності:
- діагностична;
- прогностична;
- організаторська;
- конструктивно-спроектована;
- інформаційна;
- комунікативна;
- дослідницька;
- контрольно-оцінна.
3. Сформованість професійно-значущих властивостей особистості:
- компетентність;
- здатність до педагогічного спілкування.

- Назвіть 5 критеріїв професійної компетентності учителя початкових класів.
- Загальнокультурний :
- широта кругозору;
- інформованість в області культурних новин;
- культура мовлення.
-Загальнопрофесійний:
- володіння змістом навчальних дисциплін;
- володіння сучасними теоріями та технологіями навчання і виховання;
- знання факторів, які мають вплив на навчання.
- Комунікативний:
- потреба у спілкуванні з дітьми, інтерес, цікавість до дітей;
- емоційна щирість, мобільність, взаємозв’язок, взаєморозуміння у спілкуванні;
- доброзичливий і конструктивний стиль спілкування.
- Особистісний:
- професійна спрямованість особистості;
- специфічні професійні якості;
- специфічні психофізіологічні якості.
- Саморозвиток і самоосвіта:
- самокритичність, вимогливість до себе;
- потреба у постійному оновленні досвіду, в інноваціях;
- дослідницький стиль діяльності.
З’ясування критеріїв і показників професійної компетентності та розробка діагностичного інструментарію сформованості професійної компетентності учителя потребує подальших наукових пошуків.
- Важливим є рівень методичної компетентності учителя початкових класів.
- Емпіричний. У вчителя наявна певна сума знань, але у своїй практичній діяльності керується готовими розробками, рекомендаціями, не вміє самостійно аналізувати й конструювати навчальний процес.
- Конструктивний. Учитель на теоретичній основі обмірковує мету своїх дій, бажаних результатів, умов їх досягнення. Педагог може теоретично проаналізувати запропоноване й обмірковано обрати послідовність застосування педагогічного інструментарію.
- Творчий. Учитель самостійно конструює навчальний процес, вільно використовуючи в практичній діяль7ності теоретичні основи педагогіки, відшукує обґрунтоване рішення будь-якого педагогічного та дидактичного завдання, орієнтується на розвиток учнів і саморозвиток.
- Які складові методичної компетентності вчителя (загально методичні та спеціальні)?
Методична культура, методична творчість, методичне мислення, мобільність учителя.
Складові: науковість, системність, послідовність, перспективність, зв'язок з практикою, наочність, доступність.
- Е. Фромм: «Якщо людина хоче стати майстром у якому-небудь мистецтві, йому має бути підпорядковане все її життя. Власна особистість стає інструментом у практиці мистецтва, інструментом, який треба підтримувати в такому стані, щоб він міг виконувати свої особливі функції».
Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватись.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.Армейська Л. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників сільських навчальних закладів. // Імідж сучасного педагога. – 2012. - №6.
2.Банашко Л. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти. - Хмельницьк. – 2010.
3.Бондар В. Управління формуванням професійної компетентності вчителя. //Освіта і Управління. -2006. – т.9(№2).
4.Глузман О. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості.// Педагогіка та психологія. – 2009. - №2.
5.Гузій Н. Основи педагогічного професіоналізму./К.: НПУ, 2004.
6.Коломієць Н. Вплив ціннісних орієнтацій на формування компетентностей особистості.// Імідж сучасного педагога. – 2012. -№6.
7.Кодлюк Я. Теоретико-методичні засади формування дидактичної компетентності майбутніх учителів початкової школи.// Імідж сучасного педагога. -2012.-№6.
8.Крамаренко А. Компетентнісний підхід до проблеми формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти. // Імідж сучасного педагога. – 2012.- №6.
9.Кремень В. Час вимагає учителя з новими якостями.//Освіта. -2006. -№33
10.Крилевець М.П. Професійна компетентність учителя початкової школи. Матеріали обласного семінару-практикуму: ПОІППО. – 2012.
11.Локшина О. становлення «компетентнісної ідеї» в європейській освіті. – К.: Педагогічна думка, 2009.
12.Лукьянова М. Психолого-педагогическая компетентность учителя.// Педагогика. – 2001. - №10.
13.Мазур І. Самовдосконалення інноваційного стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів. // Імідж сучасного педагога. – 2012. - №6.
14.Національна доктрина розвитку освіти. //Освіта України. -2002.- №33.
15.Овчарук О. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.-К.: «К.І.С.», 2004.
16.Онопрієнко О. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті. // Шлях освіти. - 2007.- №4.
17.Петриненко Л. Теоретико-методологічні засади формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. –Х., 2006.
18.Радченко А. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя.// Управління школою .- 2005. –№35-36.
19.Разіна н. Модель професійної компетентності учителя у відповідності до стандартів освіти.// Завуч. – 2001. - №4.
20.Роль і значення самоосвіти. // Методист. -2012. - №8. Савіченко О. Компетентнісний підхід як чинник якості професійної підготовки майбутнього учителя. – К.: НПУ, 2010.
21.Савченко О. Взаємозв’язок ключових і предметних компетентностей у контексті формування у молодших школярів уміння вчитися. // Імідж сучасного педагога. 2012.-№6.
22.Савченко О. Удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті модернізації шкільної освіти.-2006.
23.Савченко О. Покликання початкової школи. // Початкова школа. – 2008. - №2.
24.Савченко О. Уміння вчитися як ключова компетентність.. // Основна школа. – 2005.- №3-4.
25.Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. //Початкова школа. – 2001. - №7.
26.Савченко О. Компетентнісний підхід як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя. – К.: НПУ, 2010.
27.Сидоренко В. Професійна компетентність учителя початкових класів та шляхи її розвитку в умовах особистісно орієнтованого навчання.
28.Скворцова С. Професійна компетентність учителя початкових класів. //Почткова освіта. – 2011. - №32.
29.Студенікіна В. Методична компетентність учителів.// Методист. – 2012. - №8.
30.Сорочан Т. Професіоналізм педагога в контексті післядипломної освіти. //Методист. – 2012. - №5.
31.Тевлін Б. професійна підготовка вчителів. –Х.: Основа, 2006.
32.Тюрікова О. Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах інноваційної діяльності методичних служб.// Методист. -2012.- №7.
33.Уйсімбаєва Н. Розвиток професійної компетентності як шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців.// Рідна школа. – 2006. - №6.
34. Федченко О. Професійна компетентність педагога початкової школи. // Методист. – 2012. - №8.
35. Хомич Л. Професійно- педагогічна підготовка вчителя початкових класів. – К.: «Магістр-S», 1998.

Л.Г.Юрченко,методист РМК

Категорія: Вчителям | Додав: Методист | Теги: методична робота з вчителями початк
Переглядів: 1440 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]