Головна » Файли » Методичні рекомендації » Вчителям

Вчителю трудового навчання
21.01.2013, 11:46

Проектна технологія - це особистісно орієнтована модель процесу трудового навчання, в основі якої лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, унікальності та самобутності кожного школяра, його творчого мислення, пізнавальної самостійності, наполегливості, творчості, спрямованості на кінцевий результат, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, що дозволяє кожному учневі будувати власну освітню траєкторію.
Сутність проектної технології - у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів ( змісту, методів,прийомів тощо),що адаптує навчально-виховний процес до структурних і організаційних вимог навчального проектування.
Проектно-технологічна діяльність є обґрунтованою і спланованою діяльністю, яка передбачає розроблення конструкції, технології виготовлення і реалізацію об'єкта проектування та спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Виконуючи творчі проекти від ідеї до її втілення, учні вчаться самостійно приймати рішення, з'ясовувати свої проблеми в знаннях і знаходити шляхи виправлення такого стану. У результаті цієї діяльності створюється проект (продукт чи послуга), що розглядається нами як самостійно розроблений і виготовлений учнем об'єкт технологічної діяльності, від ідеї до втілення, володіє суб'єктивною чи об'єктивною новизною і має особистісну чи соціальну значимість, в результаті чого на кожному етапі створення виробу творча активна діяльність школярів вимагає від них використання набутих знань, умінь і навичок.
Успішність та ефективність проектування забезпечується за умови правильної та послідовної, організаційно-спланованої роботи вчителя та учня, в основі яко;# лежить логічна послідовність дотримання етапів виконання проектів: організаційно-підготовчого, конструкторського, технологічного, заключного.
Модель проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання пропонує С.Ящук
Методи, що застосовуються учителем у процесі навчання дітей проектуванню, умовно можна поділити на традиційні та нетрадиційні. До традииційних відносяться:вербальні методи; демонстрація; спостереження; метод вправ; метод самостійної роботи. До нетрадиційних -метод творчих проектів; метод фантазування; морфологічний аналіз; метод мозкової атаки; метод фокальних об'єктів; метод алгоритмів; метод зразків; метод створення ідеального об'єкту; основи тееорії розв'язування винахідницьких задач; конкурси творчих проектів та інші.
На різних етапах проектно-технологічної діяльності застосовуються і різні методи навчання, зокрема :
-на організаційно-підготовчому: вербальні методи (розповіді, пояснення), інформаційної підтримки, метод фантазування, пошуку, демонстрації зразків раніше виконаних проектів, метод аналогій, мозкової атаки, метод ідеального та фокальних об'єктів тощо;
-на технологічному етапі : метод вправ (відпрацьовуються дії і прийоми виконання окремих операцій), метод інформаційної підтримки шляхом демонстрації автоматизованих схем, креслень, технологічних операцій, прогресивних технологій;
- на заключному етапі: метод інформаційної підтримки, демонстрації, проведення конкурсів творчих проектів.
Співробітництво ( партнерська технологія) вчителя та учнів в умовах здійснення проектно-технологічного підходу допомагає сформувати у школярів необхідні вміння і навички в тому або іншому виді діяльності, необхідну активну практику для кожного учня групи.
Спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить знання і застосування методу проектів надзвичайно, актуальним, адже метод проектів максимально наближує до реальних потреб життя, сприяє формуванню необхідних компетентностей та професійному самовизначенню учнів.
У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологій обробки конструкторських матеріалів, елетротехніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт,
технології сільського господарства і міського озеленнення, домашньої економіки, підприємництва, народних ремесел тощо.
В Україні групою науковців ( О.М.Кобернік, В.К.Сидоренко, А.І.Терещук, В.В. Бербець та ін.)у чисельних статтях , посібниках розглядаються питання теорії і практики проектного навчання у загальноосвітній школі .
Учасниками СДГ „ Проектування як метод пізнання в освітній галузі ,. Технологія", творчими учителями області та слухачами курсового підвищення кваліфікації учителів трудового навчання під керівництвом методиста трудового навчання ПОІППО та комп'ютерного супроводження методиста Іщенко Л.М. створено в інституті банк даних творчих проектів(технічні та обслуговуючі види праці) з різних видів діяльності в комп'ютерному варіанті, який постійно поповнюється і вчителі області мають доступ для користування.
Модульні технології
Це педагогічна технологія забезпечує учневі розвиток його мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, уміння здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною діяльністю.
Нова парадигма полягає в тому, що учень має вчитися сам. а вчитель - здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати.
Найповніше основи модульного навчання розроблені П. Цявичене й викладені в монографії «Теория й практика модульного обучения» (Каунас, 1989).
Модульне навчання виникло як альтернатива традиційному. Саме воно інтегрує в собі все те прогресивне, що накопичено в педагогічній теорії та практиці. Так, з програмованого навчання запозичено ідею активності учня в процесі його чітких дій у певній логіці, постійне підкріплення своїх дій на основі самоконтролю, індивідуа¬лізований темп навчально-пізнавальної діяльності. З теорії поетапного формування розумових дій використано саму її суть — орієнтовну основу діяльності. .
Кібернетичний підхід збагатив модульне навчання ідеєю гнучкого управлінню діяльністю учнів з переходом на самоврядування. З психології використано й рефлексивний підхід. Накопичені узагальнення теорії та практики диференціації, оптимізації навчання, проблемності — все це інтегровано в основах модульного навчання, в принципах і правилах його побудови, відборі методів і форм здійснення
процесу навчання.
Суть модульного навчання полягає в тому, що учень цілком самостійно (або з певною дозою допомоги) досягає конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності в процесі роботи з модулем. Модуль — це цільовий функціональний вузол, у якому об'єднано навчальний зміст і технологію оволодіння ним у систем}" високого рівня цілісності.
Саме модулі дають змогу перевести навчання на суб'єкт-суб'єктну основу.
Стосунки стають більш паритетними. Вчитель керує навчально-пізнавальною діяльністю учнів через модулі й безпосередньо, але це більш м'яке, а головне — цілеспрямоване управління,яке дає вчителю змогу індивідуалізувати роботу з окремими учнями. Тут не існує проблеми індивідуального консультування,дозованої індивідуальної допомоги.
Інтерактивні технології
За інтерактивного трудового навчання навчально-трудовий процес організовується таким чином,що практично всі учні задіяні у навчальній і трудовій діяльності,мають можливість діяти залежно від наявних знань.
Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання ( колективне,кооперативне, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учень є суб'єктами навчання. Інноваційні технології навчання в одному випадку ставлять учня в позицію режисера,в другому - в позицію учителя, в третьому - консультанта, в четвертому - творця або художника, в п'ятому-організатора діяльності дітей або однокласників, в шостому- в позицію учня, в сьомому - організатора взаємонавчання.
Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. ІТ найбільше відповідають особистісно зорієнтованоному підходу до навчання. В процесі застосування інтерактивних технологій, як правило , моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішеня, застосовуються рольові ігри.
ІТ-це різновид активних методів навчання( „велике коло", „акваріум", „займи позицію", „мозковий штурм", групові та парні форми навчально-трудової діяльності учнів).
Інформаційно-комунікаційні технології
Розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес сучасного обладнання,широке застосування комп'ютерної техніки та нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації навчального процесу. Іде процес використання програмних засобів і систем навчання для підтримки традиційних методів навчання. Тому розробляючи нові технології навчання в сучасних суспільних умовах, не можна ігнорувати зростаючого значення і формаційної функції суспільства.
Загалом існує чимало різновидностей програмних засобів, які за своїм методичним призначенням можуть поділятися на навчаючі, тренажерні,котролюючі,інформаційно-пошукові,імітаційні,моделюючі, демонстраційні,начально-ігрові.
Комп'ютер враховує широкий діапазон індивідуальних особливостей учнів. Він дає змогу кожному учневі навчатися в зручному для нього темпі при виборі певної
навчальної взаємодії, враховуючи не тільки правильність відповідей на одне або декілька завдань,часові втрати, характер помилок, а й тип і міру достатньої допомоги. Комп'ютер стає посередником між учителем і учнем,він організовує процес навчання відповідно до фізіологічної, психологічної, інтелектуальної індивідуальності. Навчання, що здійснюється на основі найсучасніших інформаційних і комунікаційних технологій, в перспективі має відігравай винятково важливу роль у розвитку культури учіння протягом усього життя.
Адреса вчителів області,які творчо і активно застосовують вищезазначені педагогічні технології в навчально-виховний процес освтіньої галузі „Технологія"-це учасники спеціальної дослідницької групи „Проектування як метод пізнання в освітній галузі „Технологія":
І.Максименко Л.М. (гімназія № ЗО м. Полтави ).
2.Васькіна В.Я. (методист ММК управління освіти Полтавської міської ради).
З.ДзюбаР.Д. (Шевченківська ЗОШ І-Шст.Решетилівського р-ну).
4.Кузуб Л.А. (Семенівський НВК №2).
5.ОнищенкоІ.М.(ЗОШ№ 18Автозаводського р-ну Кременчука).
6.Ляшенко Л.М.(Сагайдацька ЗОШ І-ІП ст.Шишацького р-ну).
7.Поплюйко С.П. (Градизька гімназія ім.О.Білаша Глобинського
району).
8.БірукВ.Г(Красногорівська ЗОШІ-ІП ст.Великобагачанського р-ну).
9.Крупицький СІ. (Диканський НВК ім.. М.В.Гоголя)
10.Москвич М.П.(Великопавлівська спеціалізована школа
Зіньківського р-ну).
11. Раіпин І.А. (НВК ім. Л.І.Бугаєвської м. Комсомольська).
12.Ксьонз С.В.(ЗНЗ №1ім.Панаса Мирного М.Миргорода).
ІЗ.Романенко А.М.(методист Глобинського р-ну)
та творчі вчителі трудового навчання м:м.Полтави,Кременчука,Комсомольська, Карлівського,Машівського,Лубенського ,Лохвицького районів

.Література:
1. Підласий І.П. Практиична педагогіка або три технололгії. Київ,-2004.
2.Сучасні шкільні технології.Ч.2.-К,2004.
З.Кравченко Т.В., Кобернік О.М.Методика проектного навчання на уроках
обслуговуючої праці в 5 класі.-К.Науковий світ,2006.
4.Терещук А.І.,Кобернік О.М.Методика проектного навчання на уроках технічної праці в 5 класі.Методичний посібник.-Умань: УДПУ.2006.
5.Ящук С. Виконання основних етапів проектуваня на уроках трудового навчання .// Трудова підготовка в закладах освіти .№ 2.2002.С.-13-16.
6.Чемшит В.Г.Проектний метод в освітній галузі „ Технологія".На допомогу
вчителю трудового навчання 12-річної піколи.Полтава:ПОІППО,2005.
7.Журнал Трудова підготовка в закладах освіти:
7.1. Шестаковський Л.Застосування модульного навчання в системі трудової та професійної підготовки старшокласників..// № 2.2002.С.-5-7
7.2.Кондратюк Г. Реалізація змісту модуля „ Проектування та виготовлення
виробів з металу" у програмах з трудового навчання для учнів 5-9 класів.//№2.2003.С.-8-13
7.3.-Кравченко Т.,. Кобернік О.Використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання.//№ 2 .2ООЗ.С.-28-31.№ 3.2003.С.-9-12.
7.4.ПодолянчукС.,ГуревичР.Комп'ютерні технології під час вивченя
професійних дисциплін.//№4.1999,С-18-22..
7.5. ПодолянчукС.,ГуревичР.Інформаційно-комунікаційні технології під час вивченя курсу „ Опір матеріалів".//№4.2002.С.-47-52.
7.6.Бойчук В.,Гуревич Р. У провадження нових інформаційних технологій у
7.7.Педорич А.Нові інформаційні технології у навчанні автосп процесі вивченярізьблення деревини.//№1.2004.С.-30-34. рави. .//№3.2006.С.-34-38.
7.8.Матвійчук А.,Стінянський В.Персональний комп'ютер на заняттях з електротехніки. //№2.2005.С.-39-41.
7.9.Нищак І.Використання комп'ютерних програм для контролю знань учнів з
креслення. //№2.2006.С.-47-49.
7.10.Мірошниченко Ю. Комп'ютерна техніка як засіб удосконалення технологічної культури школярів. //№2.2005.С.-8-10.
7.11.Симканич О.Застосування комп'ютера в процесі навчання моделювання та
конструювання одягу. //№4.2005.С.-20-22..
7.12.ГуревичР.,КоломієцьД.Застосування нформаційно-комунікативних технологій у підготовці вчителя трудового навчання. //№3.2002.С.26-28.
8. Воронцов В.,Бочарова І. Комп'ютерні крессслення в системі КОМПАС-ГРАФІК.// „Інформатика".№№17,18,19 вересень 2004.С.С.-3-10.Категорія: Вчителям | Додав: Методист | Теги: методична робота
Переглядів: 1701 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]