Головна » Статті » Методичні рекомендації

Портфоліо вчителя
Л.Юрченко, методист РМК, 2012
Об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагога в між- атестаційний період – важлива проблема, над реалізацією якої працюють адміністрація та атестаційні комісії навчальних закладів та освітніх установ. Більшість наших педагогів багато й плідно працюють. Але на питання, що зроблено, чого ти досяг за певний час, їм складно відповісти відразу. Саме використання технології портфоліо, що все частіше знаходить своє примінення в педагогічній практиці, дає можливість системно, глибоко, всебічно та об’єктивно оцінити педагога, проаналізувати його надбання та досягнення, прорахунки та упущення за 5 років. Адже правильно сформоване педагогічне портфоліо, як важливий інструмент самооцінки, допоможе педагогу вигідно презентувати свій досвід, неординарно розповісти про нього, продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності, налаштуватися на професійне зростання.
«Портфоліо» у перекладі з англійської, італійської, французької мов означає «портфель», «папка з документами», «досьє». Портфоліо педагога – це індивідуальна папка, своєрідне досьє успіхів конкретного учителя, це спосіб фіксації, добірка документів, накопичення методичних матеріалів, які демонструють рівень підготовки та професіоналізму учителя, його вміння розв’язувати педагогічні завдання, рівень вихованості та навчальних досягнень дітей, показують рівень його шкільної, позашкільної та громадської активності, все цікаве й гідне , що засвідчує особисті досягнення педагога, внесок у розвиток освіти навчального закладу, району та прогрес у педагогічній діяльності за певний період часу.
Науковці пропонують при створенні портфоліо керуватися такими вимогами та принципами:
• Достовірна та об’єктивна самооцінка результатів
• Систематичність і регулярність самомоніторингу
• Класична, творча, альтернативна структуризація матеріалів портфоліо, послідовність, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень
• Акуратність і естетичність його оформлення
• Цілісність, тематична завершеність наявних у портфоліо матеріалів
• Наочність і обґрунтованість презентації портфоліо
ВИДИ ПОРТФОЛІО
Діяльність педагога настільки багатогранна, що важко зібрати воєдино всі результати його роботи. Назва портфоліо і його форми можуть бути різними, обов’язково індивідуальними, при їх формуванні враховується багато чинників (особистість учителя, специфіка навчального предмета тощо): це створення електронного портфоліо у вигляді веб-сторінки, сайту (портфоліо досягнень, портфоліо презентацій, портфоліо тематичне, портфоліо комплексне тощо); може бути паперовий варіант у вигляді папки з документами, листа контрольно-оцінкової діяльності, творчої книжки, щоденника. Зручний спосіб презентації роботи педагога – електронні портфоліо, створені за допомогою комп’ютерних технологій: їх легко створювати, редагувати, поповнювати, компактно зберігати, зручно переносити, проводити швидкий пошук документів та у привабливій формі презентувати. Суть має бути одна – портфоліо є способом фіксації (чи демонстрації) освітніх досягнень педагога та його прагнення до самовдосконалення, але це не повинна бути «погоня» за нагородами та славою.
Особисте портфоліо стане у пригоді під час:
• Атестації
• Працевлаштування
• Презентації на методичних об’єднаннях, педагогічних радах, батьківських зборах, професійних конкурсах тощо
• Саморозвитку, самоосвіти й підвищення самооцінки
Портфоліо дозволяє врахувати результати, досягнуті в різних видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій. За допомогою портфоліо дуже зручно підбивати підсумки роботи педагога та оцінювати його професійну діяльність під час атестації. Адже на підставі глибокого аналізу професійної компетентності учителя, його творчої та дослідницької діяльності під час реалізації різноманітних педагогічних проектів, участі його учнів у конкурсах, олімпіадах, змаганнях легко узагальнити, систематизувати результат його роботи, об’єктивно оцінити його можливості, спланувати подальшу роботу на подолання упущень та недоліків, переборення труднощів та досягнення кращих результатів, визначення напрямів і шляхів професійного росту й розвитку педагога. Якщо портфоліо сформоване правильно, то воно дає можливість наочно спостерігати за динамікою освітньої діяльності конкретного педагога у міжатестаційний період та порівняти її з результатами попередньої атестації.
СТРУКТУРА ПОРТФОЛІО
Матеріали портфоліо групуються за розділами. Структуру портфоліо можна запропонувати різну. Обов’язково потрібно розмістити (на початку або в кінці) зміст портфоліо: основні та варіативні розділи, підкріплені додатками. Першим має бути розділ «Загальні відомості про педагога», який повинен містити такі дані:
• Повна назва закладу, установи
• Заголовок – «Портфоліо ПІБ, посада» (ПІБ педагога у родовому відмінку. ПІБ виділити яскравим, великим, чітким, красивим шрифтом, що легко читається). Які предмети викладає вчитель, тижневе навантаження.
• Дата народження
• Фотографія довільних розмірів
• Відомості про освіту (який вуз закінчив, коли, спеціальність та кваліфікація за дипломом)
• Загальний трудовий та педагогічний стаж
• Стаж роботи на даній посаді, у даному навчальному закладі
• Кваліфікаційна категорія педагога із зазначенням року попередньої та наступної атестації
• Відомості про підвищення кваліфікації за останні 5 років ( вказати тему курсів, повне найменування організації, що проводила курси, місце проведення, номер і дата видачі посвідчення, сертифіката)
• Офіційні документи ( оригінали або ксерокопії) – нагороди, грамоти, подяки, дипломи, лауреатів та учасників конкурсів, сертифікати
У розділі «Робота педагога з узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду» доцільно розмістити таку інформацію:
 Участь у інноваційній діяльності та експериментальних проектах (тема, стислий звіт)
 Наявність власних методичних розробок, їх презентація на шкільних, районних, обласних ярмарках педагогічних технологій (вказати тему, рівень, рік)
 Власні публікації із проблем навчання, виховання і розвитку дітей у фахових періодичних виданнях (вказати назву статті, назву і номер видання)
 Методичні бюлетені, буклети, презентації
 Участь у тренінгах, майстер-класах, круглих столах, конференціях, семінарах (вказати, де, коли і по якій темі, стислий звіт)
У розділі «Результати педагогічної діяльності» розміщують зібрані матеріали, які демонструють рівень навчальних досягнень та вихованості учнів, аналіз результатів діагностики рівня сформованості ключових компетентностей, порівняльний аналіз за 3 роки на основі даних:
 Контрольних робіт, зрізів знань
 Державної підсумкової атестації
 Участі учнів в олімпіадах, оглядах, конкурсах, змаганнях
 Наявності медалістів
 Вступу випускників до вузів
У розділі «Участь у професійних конкурсах» розміщують інформацію про участь педагога у шкільних, районних, обласних професійних конкурсах із зазначенням :
• Назви конкурсу, рівень проведення
• Строків проведення
• Результат участі
Розділ «Науково-методична робота» містить матеріали, які свідчать про професіоналізм учителя:
 Вибір навчальних програм, посібників, підручників, методичної літератури, засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів
 Робота в районному методичному об’єднанні, Школі педагогічної майстерності, творчих групах, Школі молодого вчителя, постійно діючих семінарах, шкільних методичних об’єднаннях, дослідницьких лабораторіях
 Участь у методичних, предметних, тематичних тижнях.
 Організація і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів
 Розроблення і реалізація авторських програм, проектів, методичних напрацювань
 Підготовка творчої презентації, творчого звіту, реферату, виступу (наприклад, на тематичній педраді), статті.
У розділі «Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі» наводять:
• Назву технології, яку використовують
• Обгрунтовують доцільність її застосування
• Роблять висновок про результативність її використання
Розділ «Позакласна робота з предмета» містить документи:
 Список творчих робіт, рефератів, проектів, дослідницьких робіт
 Список переможців олімпіад, конкурсів, змагань
 Сценарії позакласних заходів, фото, відеокасети (виставки, екскурсії, КВК, брейн-ринги, предметні тижні, різні масові заходи)
 Програми гуртків, факультативів. Творчий, нестандартний звіт про їх роботу
Розділ «Навчально-матеріальна база» містить виписку з паспорта навчального кабінету (словники, довідники, наочні посібники – макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети), дані про наявність технічних засобів, комп’ютера і комп’ютерних засобів навчання .
Розділ «Класний керівник» містить інформацію, матеріали моніторингу рівня вихованості учнів, методичні розробки, сценарії масових заходів по програмі «Основні орієнтири виховання», роботи з батьками (навести приклади конструктивного співробітництва педагога, батьків та дітей).
Наступним може бути розділ «Світ моїх захоплень». Учитель, як творча особистість, має певні уподобання, тому, фантазуючи, створює та поповнює розділ на власний розсуд: розміщує у ньому оригінали своїх виробів або їх фотографії, збірки творчих робіт або їх список, перелічує масові заходи, де були презентовані захоплення педагога (конкурси, виставки тощо), наводить відгуки засобів масової інформації (статті), перелічує отримані нагороди. Матеріали даного розділу педагог може вдало використати, беручи участь у конкурсі «Учитель року».
Для більшості педагогів може бути доцільним і важливим іще один розділ портфоліо: «Громадська активність» (виконання доручень у школі, участь у роботі сільських, районних органів місцевого самоврядування, комісій під час виборчих кампаній, партійних та громадських організацій, участь у проведенні позашкільних масових заходів тощо). У даному випадку достатньо переліку чи короткого повідомлення.
У розділі «Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результати» розміщують:
• Атестаційний лист, характеристики адміністрації
• Відгуки колег та батьків
• Рецензії на статті педагога
• Самоаналіз власної педагогічної діяльності
Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників учителі, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», повинні мати методичні розробки, роботи з узагальнення власного досвіду, форма та зміст яких є довільними, адже обмежити якимись рамками роботу творчого учителя просто не можливо. Однією із таких ефективних форм є учительське портфоліо, яке допомагає виявити себе, придумати щось своє, оригінальне. Адже успішна презентація напрацьованого педагогічного досвіду, навичок щодо оволодіння сучасною методикою викладання та інноваційними технологіями є свідченням професіоналізму й високих результатів педагогічної діяльності.
У кожному навчальному закладі на засіданнях педагогічних рад, на семінарах–практикумах, на січневих засіданнях районних методичних об’єднань педагоги, які атестуються, виступають із творчими звітами. Педагоги презентують свої результати в міжатестаційний період у формі виставки матеріалів портфоліо, слайд-шоу, доповіді з демонстрацією конкретних матеріалів, фотографій тощо.
Експертна група, склад якої визначається наказом керівника навчального закладу чи освітньої установи, або атестаційна комісія аналізує та оцінює матеріали потрфоліо за допомогою карти (див. додаток 14), враховує досягнення педагога за 5 років та визначає рейтинг педагога. В об’єктивності прийнятого рішення при присвоєнні кваліфікаційної категорії не буде сумнівів, воно буде достатньо аргументованим, обґрунтованим. Об’єктивна оцінка стимулюватиме діяльність педагога, заохочуватиме його до творчої праці та професійного зростання, сприятиме створенню позитивного іміджу сучасного педагога.

ДОДАТКИ:

1. Участь у професійних конкурсах:

Назва конкурсу Рівень Дата Результат


2. Олімпіади, конкурси, змагання:

Назва (Тема) Предмет Учень Клас Рівень Дата Результат


3. Офіційні документи:

Назва документа Зміст Виданий
ким коли


4. Участь у засіданнях методичного об’єднання:

Назва МО Тема засідання МО Форма участі педагога у засіданні Дата
проведення


5. Участь у роботі творчої групи:

Назва ТГ Тема, над якою працює ТГ Тема, над якою працює педагог у межах ТГ Строки виконання роботи


6. Систематичність проходження курсової перепідготовки:

Назва курсів Строки Отриманий документ
(дата, серія, номер)


7. Власні методичні розробки:

Назва і тема роботи Стислий зміст Дата написання


8. Наявність власних публікацій у фахових періодичних виданнях:

Дата написання Назва роботи Тема Видання (назва, номер)


9. Участь у проведенні майстер-класів, круглих столів, конференцій

Форма та тема заходу Стислий зміст Дата проведення


10. Відвідування уроків, позакласних та виховних заходів у своїх колег:

Дата Предмет Учитель Тема уроку Клас Стислий аналіз


11. Динаміка зростання рівня навчальних досягнень учнів:

Вид
перевірки
Дата

Клас Кількістьучнів Рівень навчальних досягнень
Почат. Середній Достатній Високий
Кількість% Кількість % Кількість % Кількість%12. Використання у роботі перспективного педагогічного досвіду:

Чий досвід (елементи) використовує Суть досвіду


13.Використання інноваційних освітніх технологій:

Назва технології У яких класах використовує Обгрунтування застосування Наявний або прогнозований результат14. Карта оцінювання портфоліо:

Критерії оцінки Бали
Оцінювання професійної діяльності педагога
Професійна динаміка професійного зростання
Позитивна динаміка рівня навчальних
досягнень учнів, сформованості рівня
компетентностей
Активна участь у методичних заходах
Систематичність і регулярність само моніторингу

Оцінювання підготовки та оформлення матеріалів портфоліо
Аналітичний та об’єктивний підхід до підготовки матеріалів
Структуризація матеріалів порт фоліо
Логічність та лаконічність усіх письмових пояснень, повідомлень
Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів
Естетичність оформлення
Наочність і обґрунтованість презентації


ЛІТЕРАТУРА,
ЯКА МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНА ПРИ СТВОРЕННІ ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА ТА УЧНЯ.
1. Галяпа М. Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. - №1
2. Загвоздкін В.К. Портфель індивідуальних навчальних досягнень - це більше, ніж просто альтернативний спосіб оцінювання // Шкільні технології. – 2004. - №3.
3. Ісаєва Г. Педагогічна технологія «Портфоліо досягнень учня». // Географія, краєзнавства, туризм. – 2011. - №34.
4. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О.Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006.
5. Калмыкова И.Р. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности. //Образование в современной школе.- 2006. - №5.
6. Камзеєва Є.Є. Портфоліо учня. // Фізика в школі. – 2005. - №8.
7. Кононенко О.Є. Портфоліо – сучасна форма презентації педагогічного досвіду. // Русский язик и литература в школах Украины. -2010. -№10.
8. Матоніна Р. Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учнів. // Початкова освіта. – 2011. - № 35.
9. Новікова Т.Г. Портфоліо в профільному навчанні. // Профільна школа. – 2005. - №3.
10. Новікова Т.Г. Папка індивідуальних досягнень – «портфоліо» // Директор школи. – 2004. - №7.
11. Пейн. С. Навчальне порт фоліо – нова форма контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. // Директор школи. – 2000. - №1.
12. Портфоліо учня початкової школи. // Завуч. – 2011. - №2.
13. Фролова Т. Збираємо портфоліо учня.// Початкова освіта. – 2005. - №17.
14. Юдіна І.Г. Портфоліо. – Волгоград: Учитель, 2007.
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: Методист (10.02.2012)
Переглядів: 3676
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]