Головна » Файли » Методичні рекомендації » Батькам

Формування інформаційної культури учнів в умовах сучасної шкільної бібліотеки. Методичні рекомендації.
06.05.2014, 10:06
Формування інформаційної культури учнів в умовах сучасної шкільної бібліотеки. Методичні рекомендації.
       Головне завдання шкільної бібліотеки полягає в інформаційно-методичному забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотека – це інформаційний центр, де учні формують читацькі смаки, розвивають любов до книги. Саме бібліотека сприяє розвитку особистості дитини, культури спілкування, підвищеня інформаційної, освітньої, пізнавальної діяльності.
            Поєднуючи різні форми роботи, бібліотека постійно працює над тим, щоб заохочувати дітей до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання. Протягом останнього часу спостерігається спад читацької активності та культури читання школярів. І приоритетне завдання шкільної бібліотеки полягає у формуванні інформаційної культури читачів, розвитку культури читання, підвищенні рівня популяризації книги та бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів та вчителів школи.
           За визначенням вчених культура читання - це складова частина загальної культури особистості, що становить комплекс навичок роботи з книгою, який включає усвідомлений вибір те¬матики, систематичність і послідовність читання, а та¬кож уміння знаходити потрібну літературу за допомогою бібліографічних посібників, користуватися довідково-бібліографічним апаратом, застосовувати раціональні прийоми, максимально засвоювати і глибоко сприйма¬ти прочитане (тезування, конспектування, анотуван¬ня, рецензування тощо), дбайливо ставитися до творів друку.
            Оновлюється освіта, вводяться нові програми, технології навчання, де головним залишається вміння учнів вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову. Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити і зрозуміти вивчену тему, розділ, сприяти досягненням учнів як під час навчання у школі, так і у самостійному житті.
           Формування інформаційної культури людини триває упродовж всього життя і особливу роль у цьому відіграють бібліотеки. Саме вони повинні стати посередниками між джерелами інформації та користувачами, забезпечуючи інформаційну підтримку освіти, незалежність у користуванні документами.
На жаль, є чимало учнів, для яких самостійне добування інформації — тяжка праця. А в ос¬нові цього знаходиться невміння працювати з різноманітною літературою.
          Розуміючи актуальність даної проблеми, бібліотека працює над створенням системи формування культури читачів у школі. Складаючи програму бібліотечних уроків, бібліотекар намагається забезпечити поступове набуття та поглиблення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від загального ознайомлення в молодших класах до знання змісту окремих розділів книжкового фонду, до впевненого використання каталогів і картотек, бібліографічних посібників в старших класах. На кожному наступному занятті використовується більш складний матеріал, а бібліотекар має можливість керувати пізнавально-практичною діяльністю учнів.
            Головною метою виховання культури читання в школі є те, щоб учень сам дійшов висновку, що жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, вироблення вміння користуватися всіма «ключами» до книжкових багатств, орієнтування у комплексі джерел. Успішно досягти поставленої мети можна лише при умові, коли перед бібліотекою і педагогічним колективом школи буде поставлене спільне завдання — навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення їхніх освітніх потреб. Завдання з навчальних предметів продумуються таким чином, щоб учні вимушені були звертатись до довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Таким чином, у дітей формується потреба звертатись до книги як до мудрого, вірного друга, який не зрадить і не підведе. Спільна робота з вчителями-предметниками передбачає також застосування на уроках практичних знань,  набутих  учнями на заняттях з бібліотечно-бібліографічої грамотності.  
          Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів починається з перших років перебування дитини в школі. Тут робиться все можливе, щоб діти полюбили книжку, хотіли приходити до бібліотеки і бути в ній якомога довше. Під час індивідуальних та групових бесід діти молодшого шкільного віку вчаться користуватися бібліотекою, вибирати книжки для читання за книжковими  виставками,  тематичною ілюстрованою картотекою, бережливо стави¬тись до підручників, книг та ремонтувати їх.
         Традиційно для учнів других класів  проводиться бібліотечний урок «Бібліотека - царство книг» при запису їх до бібліотеки. З інших бібліотечних уроків хотілось би відмітити такі: «Як книга приходить до людей?», «Твої перші енциклопедії», «Автори дитячих книг», «Ілюстратори дитячих книг», «Книги треба берегти-кращі друзі нам вони». Метою цих уроків є формування у молодших учнів вмінь і навичок самостійного, свідомого читання книг вже з перших днів навчання у школі. Вони вчаться орієнтуватись у різноманітних джерелах інформації, прилучаються до використання довідкової літератури при підготовці до уроків тощо.
        Діапазон  пізнання  учнями  книги  значно розширюється на бібліотечних уроках для учнів середнього шкільного віку. При розробці бібліотечних уроків  шкільні  бібліотекарі  прагнуть, щоб вони були цікавими,  емоційними,  доступними за змістом,  відповідали фізіологічним та психологічним особливостям відповідної вікової категорії.
На цих уроках учні вчаться користуватися прикнижковим довідковим апаратом, елементами книги, систематично працювати з довідковими виданнями, вмінню чітко формулювати чи¬тацький запит, вільно орієнтуватися у різно¬манітних джерелах інформації для середнього шкільного віку, особливо в довідковій літературі. Як відомо, використання довідкової літератури сприяє розвиткові допитливості у дітей, заохочує до пізнання нового, дає змогу отримати додаткові знання з того чи іншого предмета. У бібліотеці є розробки уроків для учнів середнього шкільного віку з таких тем: «Як вибрати книгу для навчання і цікаву для читання», «Твій друг-словник», «Енциклопедії-книги, які знають все», «Структура книги», «Бібліотечні каталог: та картотеки-джерела пошуку інформації». Такі уроки вчать дітей орієнтуватися у цілому комп¬лексі джерел інформації.
           При проведенні бібліотечних уроків використовувати найрізноманітніші форми та методи:  екскурсії  бібліотекою, під час яких учні знайомляться з фондами бібліотеки  «Країна знань нам двері відчиняє», уроки-бесіди,   уроки-лекції,  ігрові форми,  які включають елементи змагання і роблять уроки цікавими. Це насамперед, конкурси, турніри, вікторини з конкретної теми уроку. Вони показують рівень бібліотечно-бібліографічних знань учасників гри, їх знання, вміння і навички користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки,
 використовуються матеріали, представлені в бібліографічному куточку «Бібліотека – інформацій центр» та рекомендаційно-бібліографічні плакати: «Куточок читача», які допомагають читачам при роботі з джерелами інформації, каталогами, розкриваю¬ть призначення довідкового фонду.
          Бібліографічному інформуванню учнів допомагають також тематичні полички, які оформ¬лені у відповідності з вимогами шкільної програми:
        - Країна знань нам двері відчиняє;
        - Твої помічники у навчанні;
        - Сьогодні ми читаємо;
        - Радимо до сьогоднішнього уроку.
        Тим хто бажає оволодіти бібліотечно-бібліографічними знаннями, у бібліотеці доцільно  створити  підбірку матеріалів,  зокрема: «Вчись читати»; «Рекомендаційні покажчики літератури»; тематичні папки.
        Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують також такі види позакласної роботи як олімпіади, тематичні вечори, турніри кмітливих та інші позакласні заходи, які проводять класні керівники. Готуючись до позакласних заходів, учні приходять до бібліотеки. Тут діти можуть навчитися користуватися картотеками, познайомитись з тематичними  підбірками  до святкових дат. Крім того, використовуються також спільні з класними керівниками, педагогами-організаторами виховні години.
        Сучасні програми вимагають формування в учнів уміння самостійно підготувати виступ, доповідь, огляд, реферат, конспект, і в навчально¬му процесі загальноосвітніх навчальних закладів всі вони займають значне місце. Оволодіння вказаними вміннями та навичками базується на використанні специфічних методів аналізу та синтезу інформації, тобто на використанні мож¬ливостей бібліотеки, які включають знаходження потрібної літератури, знання джерел інформації, вміння працювати з ними.
       Виконуючи завдання вчителів, якими передбачено використання додаткових джерел інформації, учні приходять до бібліотеки. При наданні бібліографічних довідок шляхом індивідуальних і групових консультацій у бібліографічному пошуку і методиці роботи з літературою, бібліотека стимулює учнів до самостійного пошуку необхідної інформації в систематичному каталозі, систематичній картотеці статей, тематичних картотеках. У читальній залі бібліотеки учні під керівництвом бібліотекаря оволодівають технікою роботи з різноманітною літературою, набувають знань в процесі пошукової самостійної діяльності та використовують їх на уроках. Діти вчаться працювати з декіль¬кома джерелами одночасно, вибирати потрібну інформацію та створювати свою, робити випис¬ки з газет та журналів, вірно оформляти та використовувати в навчальній діяльності.
         Групові рекомендаційні бесіди, бібліотечно-бібліографічні огляди-консультації біля книжкових полиць, виставок, каталогів, картотек також часто використовують у своїй роботі бібліотекарі. Такі групові форми роботи дуже важливі при роботі як з молодшими читачами, так і з старшокласниками, які готуються до семінарів, пишуть реферати, творчі роботи.
        Проведенню індивідуальних та групових консультацій сприяють інформаційні вітрини, які знаходяться у читальній залі. Тут діти можуть самостійно віднайти різноманітні поради. Наприклад, як працювати з підручником, як користуватися довідковою літературою, поради до написання рефератів, ведення записів, тощо. Особливу увагу приділяти  роботі з творчо обдарованими дітьми, які беруть участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах. Однак через відсутність занять з основ інформаційної культури не всі учні мають можливість систематично набувати знання з основ бібліографії. Саме тому ці знання нерідко носять розрізнений характер, що веде до невміння вирішувати практичні інформаційні завдання.
       Мета сучасної школи – виростити всебічно розвинену, інформовану людину, якій жити і працювати у ХХІ столітті. І ні в кого не викликає сумніву той факт, що шкільна бібліотека є сьогодні життєво важливим компонентом освіти і виховання. А формування культури читання учнів та інформаційної культури буде успішним лише тоді, коли ця проблема хвилюватиме весь педагогічний колектив сучасної школи.

Література:
1.    Боярська С.А. Шкільна бібліотека – основна ланка методичної роботи з учителями/ С.А. Боярська// Шкільна бібліотека. - 2010. -  № 6. - С. 62-63.
2.    Куценко С.Л. Бібліотека школи – інформаційно-методичний центр/ С.Л. Куценко// Шкільна бібліотека . - 2010. -  № 2. - С. 65.
3.    Мула Л.А. Співпраця шкільного бібліотекаря з вчителями предметниками/ Л.А. Мула // Шкільна бібліотека . - 2003. -  № 6. - С. 57.
4.    Палагняк Л.Є. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу/ Л.Є. Палагняк // Шкільна бібліотека . – 2010. -  № 6. – С. 59-61.
5.    Стрельчук С.І. У співпраці з учителем/ С.І.Стрельчук // Шкільна бібліотека . -  2010. -  № 7. -  С. 78-79.
6.    Шкільна бібліотека як інформаційний соціокультурний центр: навчально-методичний посібник/ укладач О.Є. Матвійчук. - К., 2008. – С. 94-116.  

Категорія: Батькам | Додав: Методист | Теги: формування інформаційної культури у, Бібліотека
Переглядів: 1315 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]